Gestiona el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Seguretat al centre, tranquil·litat per a les famílies.

Contacta'ns

Guiar

a través de la visualització del desenvolupament de les activitats permet al professorat anar guiant a l’alumnat davant la resolució de l’activitat proposada si es presenten dificultats individuals i/o grupals.

Així doncs, es fomenta el desenvolupament de l’alumnat per assolir l’autocontrol (autoconeixement) millorant les seves capacitats, coneixements i actituds personals. El professorat com a guia orienta a l’alumnat per potenciar que aprenguin per ells mateixos.

Adaptar

a través de la presentació de l’activitat i de les diferents aplicacions del programa  ens permet acompanyar a la resolució de l’activitat per l’alumnat que presenta dificultats d’antuvi o durant el procés.

El professorat podrà ajustar a l’alumnat les activitats segons les seves necessitats educatives o les que es vagin detectant a través de la resolució de l’activitat. Aconseguirem fomentar un procés d’enesenyamnet aprenentatge que s’ajusti a les característiques de l’alumnat o del grup per assolir els objectius plantejats.

Observar

el programa permet observar l’evolució del desenvolupament de l’activitat cada 30¨ permetent intervenir al professorat davant de qualsevol dificultat.

La observació permet una supervisió entesa com una acció positiva  amb la finalitat de millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge ja que persegueix el desenvolupament de les habilitats i destreses de l’alumnat.

La família també podrà supervisar l’evolució i l’acció educativa així com l'adquisició de noves actituds dels seus fills/es dins l’àmbit familiar participant, col·laborant i comprometent-se en el procés educatiu.

Aquesta opció del programa potencia el vincle família – escola.

Reconduir

davant la dificultat per part de l’alumnat de cercar la informació adient per resoldre l’activitat o el repte el professorat podrà orientar, suggerir idees que permetin encaminar a l’alumnat a arribar a la resolució.